VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pravidla internetového obchodu

Před použitím těchto internetových stránek si prosím pozorně přečtěte tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”), které upravují Váš přístup k těmto stránkám, jejich používání a veškeré právní vztahy mezi Windoor System s.r.o. a Vámi.

Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami, nenavštěvujte internetové stránky www.windoorsystem.cz (dále je “internetové stránky”) ani je nepoužívejte. Přístupem k těmto internetovým stránkám či jejich používáním dáváte na vědomí, že s těmito Podmínkami souhlasíte. Veškeré smluvní vztahy týkající se internetového obchodu umístěného na internetových stránkách www.windoorsystem.cz se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., od nichž se nelze ve vztahu ke spotřebiteli odchýlit.

Internetový obchod (dále také jako „e-shop“, „on-line obchod“ nebo „obchod“) dostupný na webových strankách www.windoorsystem.cz provozuje Windoor System s.r.o., 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67529, DIČ: CZ05435170, IČ: 05435170 (dále je „prodávající“).

Obecná ustanovení

 1. Tyto Podmínky stanoví pravidla pro použití internetového obchodu,
 2. Tyto Podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
 3. Tyto Podmínky obsahují:
 • pravidla a zásady pro registraci a používání účtu v souvislosti s on-line obchodem,
 • pravidla a zásady pro elektronické rezervace zboží, které je k dispozici v on-line obchodě,
 • pravidla a zásady obdržení elektronické zakázky v rámci on-line obchodu.
 1. Umístění nabízeného zboží na webových stránkách internetového obchodu není návrhem na uzavření smlouvy ani veřejnou nabídkou.
 2. Nabídka on-line obchodu je platná pouze na území České republiky.
 3. V souladu s platnými předpisy společnosti Windoor System s.r.o. si prodávající vyhrazuje právo omezit poskytování služeb v on-line obchodu osobám mladším 18-ti let. V takovémto případě budou potencionální zákazníci o tomto informováni.

Přijetí a realizace zakázek

 1. Internetový obchod společnosti Windoor System s.r.o. realizuje prodej zboží prostřednictvím sítě Internet.
 2. Objednávky lze podávat elektronicky prostřednictvím objednávkového formuláře (košík) na internetových stránkách obchodu, e-mailem nebo telefonicky.
 3. Po zadání objednávky zákazník obdrží e-mail s potvrzením o přijetí nabídky (objednávky). Příjem e-mailu ze strany obchodu je okamžikem uzavření kupní smlouvy – wysyla systém-email.
 4. Objednávka bude vyřízena za předpokladu, že zboží je na skladě, nebo u dodavatelů obchodu. V případě nedostupnosti zboží je zákazník, namísto potvrzení o přijetí nabídky (objednávky), informován o stavu objednávky (nedostupnosti zboží) a sám rozhodne o způsobu její další realizace (částečné realizaci nebo zruší celou objednávku).
 5. Tam, kde není k dispozici zboží, byť i jediná položka v pořadí, si obchod vyhrazuje právo jednostranně zrušit objednávku. Zákazník bude o tomto informován zvlášť e-mailem nebo telefonicky. Dále si obchod vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě chybných katalogizací zboží.
 6. Ke každé objednávce je vystavená faktura (paragon) s Faktura (paragon) s DPH je vystavena ve chvíli, kdy zboží objednané zákazníkem je kompletní a připravené k odeslání.
 7. Zákazník může bezplatně provést změny v objednávce do 24 hodin od zadání objednávky. Po uplynutí této doby budou účtovány následující poplatky netto: rámové dveře +600 Kč, ALU rámové dveře +750 Kč, voštinové dveře +600 Kč, dveřní zárubně +20% z hodnoty.
  Tyto změny je možné provést prostřednictvím oddělení služeb zákazníkům – e-mailem nebo telefonicky na kontaktních číslech uvedených na internetových stránkách prodávajícího.

Cena zboží

 1. Všechny ceny za zboží jsou uvedeny v českých korunách.
 2. Zákazník zboží kupuje za kupní cenu zveřejněnou v on-line obchodu k okamžiku odeslání své objednávky.
 3. Obchod si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v on-line shopu, právo zavádět nové produkty do on-line shopu, zavádět a rušit promo akce v on-line shopu anebo je upravovat.
 4. V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na dopravu. Způsob dodání zboží a tím i jeho cenu volí zákazník ve své objednávce.
 5. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) si hradí zákazník sám.

 Reklamace

 1. Veškeré zboží dostupné v on-line obchodě pochází z legitimního zdroje, je originální a má záruku kvality výrobce. Všechny nabízené díly v on-line obchodě jsou určeny pro montáž ve specializovaných dílnách.
 2. Pokud po obdržení zboží zákazník najde výrobní vadu na výrobku, může uplatnit práva z odpovědnosti za vady přímo u výrobce, nebo prostřednictvím Windoor System s.r.o.
 3. Zákazník má právo uplatnit svá práva z odpovědnosti za vady zboží zejména v případě:
 • výrobních závad,
 • mechanického poškození při přepravě,
 • v případě neshody zboží se zbožím uvedeným ve smlouvě.
 1. Zákazník je povinen zkontrolovat zboží ihned při převzetí zásilky. Pokud zjistí, že zboží má nedostatky, nebo došlo k fyzickému poškození, je povinen vyplnit protokol kurýrní služby o poškození zboží a uschovat si kopii (musí být vyplněn datum doručení), a neprodleně informovat zákaznické oddělení Windoor System s.r.o. s cílem vyřešit tento problém co nejdříve.
 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na zákazníka, byť se projeví až později. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Zákazník věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo,
 • odstoupit od smlouvy.

Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, náleží mu práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

 • na odstranění vady,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího.

Práva z vadného plnění náležející spotřebiteli

Jeli zákazník spotřebitelem, použijí se na jeho práva z vadného plnění následující ustanovení.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nemá-li věc shora uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lzeli vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupíli spotřebitel od smlouvy nebo neuplatníli právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

Zaměstnanec reklamačního oddělení prodávajícího bude zákazníka kontaktovat a informovat o postupu reklamace.

Účelně vynaložené náklady na oprávněnou reklamaci zboží hradí Windoor System s.r.o.

Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a zpracování, nevztahuje se na poškození vzniklá v důsledku nesprávné instalace, nehodou, běžným opotřebením a předčasným opotřebením v důsledku špatného stavu ostatních dílů.

Kupující, který je spotřebitelem, a uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu za použití prostředků komunikace na dálku, má právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího: kontakt@windoorsystem.cz.

Vrácené zboží musí být čisté, naprosto neporušené, dobře zabalené v originálním neporušeném obalu a schopné dalšího prodeje. Musí být rovněž kompletní, tak jak jej zákazník od prodávajícího převzal. Se zbožím je nutné dodat veškeré listiny, které zákazník se zbožím obdržel, zejména se jedná o záruční list výrobce, příručky, návody, visačky apod. Reklamní materiál, vizitky atd. se nevracejí.

Reklamace musí být podána v prodejně prodávajícího, v jeho sídle, telefonicky nebo e-mailem.

Zboží musí být zasláno prodávajícímu na adresu společnosti: Windoor System s.r.o., Sokolova 32, Brno, a to běžnou balíkovou službou, dopravcem, kurýrem nebo předáno osobně. Dobírka nebude přijata. Přesný způsob zaslání si mohou obě strany předem domluvit.

Registrace na webu, ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů je v České republice regulována zejménazákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími právními předpisy.
 2. Každý, kdo požaduje osobní údaje, musí mít k jejich využití souhlas. Zákazník učiněním své objednávky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uváděných v souvislosti s objednávkou zboží prodávajícím jako správcem a souhlasí s dalším zpracováním těchto osobních údajů pro účely obchodní činnosti prodávajícího.
 3. Shromážděné údaje budou zpracovány výhradně za účelem poskytování služeb na stránkách vlastněných Windoor System s.r.o. Osobní údaje nebudou sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou v rozsahu nezbytném pro řádné poskytování služeb (např. sdělení údajů osobám zajišťujícím přepravu zboží). Předávání osobních údajů zákazníkem je zcela dobrovolné.
 4. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo opravit je, právo žádat jejich odstranění. Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění účelu jejich zpracování.
 5. Poskytování osobních údajů zákazníkem a souhlas se zpracováním těchto údajů je nezbytný k dokončení smlouvy. Zákazník je odpovědný za poskytování nepravdivých osobních informací.

Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se smlouvou a těmito Podmínkami příslušnost soudu podle místa sídla prodávajícího, tj. Okresní soud v Ostravé, popř. Krajský soud v Ostravé; to za předpokladu, že zákazník je podnikatelem.
 2. Tyto Podmínky jsou platné ode dne: 2018-01-01.
 3. Všechny obrázky umístěné v on-line obchodu jsou pouze ilustrativní, mohou se lišit od skutečného stavu výrobku.

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil, a že souhlasí s těmito Podmínkami.